Lingbart Centrum Języków Obcych - Biuro Tłumaczeń

Regulamin działalności

Regulamin świadczenia usług przez Lingbart Centrum Języków Obcych Bartosz Matysek, z siedzibą przy ul. Krańcowej 75c/2 w Poznaniu.

§1 Postanowienia ogólne

1. Firma Lingbart Centrum Języków Obcych, zwana dalej Lingbart, świadczy usługi, które obejmują tłumaczenia pisemne tekstów (zwykłych oraz uwierzytelnionych) oraz tłumaczenia ustne konsekutywne i symultaniczne.

2. Zakres usług świadczonych przez Lingbart obejmuje również wszelkie działania pokrewne realizacji tłumaczeń, np. korekty tekstów czy uwierzytelnienia przetłumaczonych wcześniej dokumentów.

3. Biuro tłumaczeń Lingbart świadczy usługi zarówno klientom instytucjonalnym jak i indywidualnym, zwanymi w niniejszym regulaminie Zamawiającymi, rozróżniając przy tym sposób rozliczenia z każdym z nich. Szczegółowe informacje dotyczące rozliczenia z poszczególnymi typami klientów zawarte są w §6 niniejszego regulaminu.

4.Wszystkie zlecenia wykonywane są zgodnie z zapisami zawartymi w regulaminie.


§2 Szacowanie kosztów tłumaczenia

1. Przesłany przez Zamawiającego tekst podlega wycenie, która przedkładana jest Zamawiającemu do akceptacji. Dopiero po ostatecznym zaakceptowaniu przez Zamawiającego przygotowanej przez Lingbart wyceny rozpoczyna się proces realizacji zlecenia.

2. Tłumaczenia zwykłe, niezawierające się specjalistycznego słownictwa, wyceniane są zgodnie ze stawkami zawartymi w cenniku Lingbart.

3. Tłumaczenia specjalistyczne (np. tłumaczenia techniczne, tłumaczenia medyczne, tłumaczenia prawnicze etc.), wyceniane są według stawek podwyższonych proporcjonalnie do trudności tekstu.


§3 Zlecanie tłumaczeń

1. Warunkiem wykonania tłumaczenia jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego zlecenia (wiadomość email) oraz przesłanie dokumentu, który ma podlegać tłumaczeniu, lub (np. w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych) osobiste dostarczenie dokumentu, który ma podlegać tłumaczeniu, w formie fizycznej do siedziby Lingbart.

2. Jeśli Zamawiający jest Klientem instytucjonalnym (przy czym w tym wypadku rozliczenie odbywa się na podstawie Faktury VAT wystawianej na firmę), przy realizacji pierwszego zlecenia, zobowiązany on jest dostarczyć niezbędne dane do wystawienia Faktury VAT, wystawianej po zakończeniu realizacji zlecenia.

3. Jeśli Zamawiający jest Klientem indywidualnym (w przypadku których rozliczenie odbywa się na podstawie faktury VAT wystawianej na osobę fizyczną), przy realizacji pierwszego zlecenia, zobowiązany on jest dostarczyć niezbędne dane do wystawienia Faktury VAT, wystawianej przed rozpoczęciem realizacji zlecenia.

4. Zlecenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Jeśli zlecenie nadejdzie po godzinach pracy biura tłumaczeń Lingbart, za dzień jego przyjęcia uważany jest kolejny dzień roboczy.

5.Po akceptacji przedłożonej Zamawiającemu wyceny, biuro tłumaczeń Lingbart potwierdza przyjęcie zlecenia, przez co zobowiązuje się do jego wykonania w terminie i trybie określonym w wycenie.

6.Potwierdzenie realizacji zlecenia wysyłane jest do Zamawiającego tłumaczenie za pośrednictwem poczty e-mail w tym samym dniu, w którym Biuro otrzymało złożone przez Zamawiającego zlecenie, pod warunkiem, że dotarło ono do godziny 16:30.

7. Potwierdzenie realizacji zlecenia złożonego po godzinie 16:30 w dniu roboczym (lub w dni wolne od pracy) wysyłane są następnego dnia roboczego, najpóźniej do godziny 12:00.

8. Wszelkie zmiany w zleceniu Zamawiający zobowiązany jest przesłać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty e-mail.


§4 Szczegółowe warunki realizacji zleceń

1. Strona rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego zwykłego liczy 1800 znaków ze spacjami, oraz 1125 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego).

2. Stawki za tłumaczenie 1 strony (1800 znaków ze spacjami lub 1125 znaków ze spacjami) ustalane są zgodnie z cennikiem Lingbart lub indywidualnie z Klientem.

3. Ilość stron oblicza się na podstawie ilości znaków ze spacjami w dokumencie weryfikowanym w programie MS Word w następujący sposób: zakładka narzędzia=> statystyka wyrazów=> ilość znaków ze spacjami.

4. Minimalną jednostką rozliczeniową jest 0,5 strony tłumaczeniowej.

5. Rozliczenie ilości tłumaczonych stron następuje w zaokrągleniu do 0,5 strony w górę.

6. Po otrzymaniu tekstu podlegającego tłumaczeniu, biuro tłumaczeń Lingbart dokonuje wyceny, w której oblicza koszt oraz czas niezbędny do wykonania tłumaczenia.

7. Do czasu realizacji zlecenia nie wlicza się dnia, w którym zamówienie zostało przyjęte, oraz sobót, niedziel i świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

8. Dopłata za tłumaczenie w trybie przyśpieszonym wynosi 25% a ekspresowym 50% obowiązującej stawki podstawowej.

9. Tryby realizacji zleceń:

tryb zwykły - do 5 stron do tłumaczenia dziennie;

tryb przyśpieszony - 6-8 stron do tłumaczenia dziennie;

tryb ekspresowym- 8-14 stron do tłumaczenia dziennie;

10. Jeżeli nie zostało inaczej uzgodnione z Zamawiającym, zrealizowane tłumaczenie biuro Lingbart przekazuje Zamawiającemu w takiej samej formie jak zostało ono dostarczone do Lingbart.

11. Istnieje możliwość uzyskania rabatu 5% na usługi świadczone przez nasze biuro tłumaczeń jeżeli ilość zleconych przez Zamawiającego stron w miesiącu przekroczy 50, oraz 10%, jeżeli ilość zleconych przez Zamawiającego stron do tłumaczenia w miesiącu przekroczy 100.


§5 Poufność

1. Wszystkie podlegające tłumaczeniu dokumenty i zawarte w nich informacje traktowane są jako poufne. W związku z powyższym, biuro tłumaczeń Lingbart zobowiązuje się do nieudostępniania treści zawartych w dokumentach przekazanych mu przez Zamawiającego osobom trzecim.

2. Na życzenie Zamawiającego Lingbart może dostarczyć podpisaną klauzulę o poufności, zobowiązującą tłumaczy i personel Lingbart zajmujący się realizacją zleceń do zachowania poufności.


§6 Odwoływanie zleceń

1. Zamawiający ma prawo odwołać złożone wcześniej zlecenie, niemniej zobligowany jest do poniesienia kosztu wykonanego tłumaczenia do dnia w którym zostało ono odwołane.

2. Odwołanie musi mieć formę pisemną.


§7 Zasady płatności

1. Rozliczenie z Klientami indywidualnymi : Przed rozpoczęciem realizacji zlecenia, na podstawie szacunkowej ilości stron, Lingbart wystawi Zamawiającemu fakturę VAT, płatną przelewem bankowym, którą Zamawiający zobligowany jest zapłacić przed rozpoczęciem realizacji zlecenia.

2. Rozliczenie z klientami instytucjonalnymi: Po zakończeniu realizacji zlecenia, Lingbart wystawi zamawiającemu fakturę VAT, na podstawie ilości stron w przetłumaczonym dokumencie. Jeśli nie zostało ustalone inaczej, w przypadku klientów instytucjonalnych, Zamawiający zobligowany jest uregulować płatność w ciągu 7 dni liczonych od dnia wystawienia faktury.

3. Na życzenie Zamawiającego, Lingbart umożliwia wystawianie miesięcznych faktur zbiorczych.


§8 Reklamacje

1. W terminie nieprzekraczającym 7 dni, Zamawiający ma prawo złożyć reklamację, jeśli zauważy, że w tłumaczeniu pojawiły się błędy.

2. Reklamacja musi być sporządzona w formie pisemnej i wskazywać miejsca, do których Zamawiający ma zastrzeżenia.

3. W przypadku pojawienia się błędów, Lingbart zobowiązuje się do ich poprawienia na własny koszt, w możliwie szybkim terminie.

4. W przypadku uzasadnionych reklamacji istnieje możliwość otrzymania przez Zamawiającego stosownego rabatu.


§9 Pozostałe ustalenia

1. Lingbart nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu zaistniałe na skutek błędów pojawiających się w tekście źródłowym.

2. Lingbart nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zleceń wynikające z przyczyn od niego niezależnych, typu przerw w dostawach prądu, Internetu itp.


§10 Postanowienia końcowe

1. Lingbart zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

2. Lingbart zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zlecenia, w sytuacji, gdy istnieją obiektywne przyczyny uniemożliwiające należyte wywiązanie się ze zlecenia, a szczególnie z powodu nieczytelności przekazanych do tłumaczenia materiałów, niedyspozycyjności tłumacza lub innych przyczyn.

3. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się na stronie internetowej Lingbart.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa.